Palm / USRobotics / 3com Palm Vx

Technische Daten

Prozessor Dragonball MC68EZ328, 20 MHz
Arbeitsspeicher (RAM) 8 MB
ROM 2 MB
Betriebssystem Palm OS 3.5, PDA-Anwendungen
Text Modus
Grafik Modus LCD Touchscreen
Text Spalten 0
Text Zeilen 0
Text Farben 0
Grafik Spalten 160
Grafik Zeilen 160
Grafik Farben 16